Diwrnod Shwmae Su’mae Day!

Cymraeg yn dilyn.

Wales celebrated the first Shwmae Su’mae day on October 15, 2013 ‘to promote the idea of starting every conversation with shwmae, su’mae or shwdi’!

The broader aim of the day was ‘to show that the Welsh language belongs to us all – fluent speakers, learners or those shy about their Welsh’. It’s also an opportunity to take your first steps towards being a Welsh speaker.

This is an exciting time to learn Welsh, with regular courses run by the university and the local authority, and there are also several brilliant online resources including ‘DuoLingo’ and ‘Say Something in Welsh’. There is really no reason why you cannot begin your journey to becoming a Welsh speaker immediately!

I have met so many people who have learnt Welsh through theSay Something in Welsh course and it’s well worth a visit to see the number of learners within Wales and beyond. The course was devised by Aran Jones, who used to live in Tre’r Ddôl, and there is a great interview with him on the ‘Use your Welsh’ website.

It’s a brilliant website which encourages you to speak Welsh, to learn Welsh and yes – to use Welsh! The site was created by Nicky Roberts who lives in Aberystwyth and who is passionate about the language and the potential for all of us to speak Welsh.

So, on October the 15th use your Welsh and say Shwmae to everyone you meet!


Un o fy hoff ddyddiau’n flynyddol yw Diwrnod Shwmae Su’mae!

Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Su’mae am y tro cyntaf ar Ddydd Mawrth, Hydref y 15fed, 2013 gyda’r bwriad o ‘hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi’!

Mae nod y diwrnod yn ehangach gan ei fod yn gyfle i bwysleisio ‘bod y Gymraeg yn perthyn i bawb - yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg’.

Wrth gwrs, mae’na filoedd ar filoedd yma yng Nghymru sydd heb y gallu i siarad Cymraeg ond sy’n llwyr gefnogol i’r iaith gan sicrhau bod eu plant yn siaradwyr trwy ddewis addysg cyfrwng Cymraeg iddyn nhw. Dyma’r cyfle i’r rhieni hynny siarad ambell air o Gymraeg ac i ystyried hefyd y cyfleoedd sydd ‘na i ddysgu Cymraeg.

Yn ddiweddar roeddwn mewn ysgol yng Ngwynedd yn gwrando ar gyflwyniad gan ddisgyblion cynradd oedd yn amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg. Profiad cyfareddol oedd clywed am eu hymdrechion i greu Siarter Iaith oedd yn gosod y Gymraeg fel rhan greiddiol o’u bywydau ac yng nghalon eu cymuned.

Roedd nifer o syniadau ganddynt a’r mwyafrif eisoes wedi eu gwireddu gan gynnwys gwahodd siaradwyr Cymraeg i’r ysgol am sgwrs, ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg tu hwnt i furiau’r ysgol a chynnal digwyddiadau cymdeithasol Cymraeg a dwyieithog gyda’r nos.

Soniodd un plentyn, o ganolbarth Lloegr yn wreiddiol, gyda balchder am noson gymdeithasol ble roedd cyfle i fwynhau ychydig o ymborth cyn mynd ati i ganu caneuon yn y Gymraeg. Iddi hi, roedd y noson yn garreg filltir gan mai dyna pryd y defnyddiodd ei rhieni’r Gymraeg am y tro cyntaf erioed - a hynny trwy ganu!

Llyfr dwi’n hoff iawn o bori trwyddo yw cyfrol fechan olygwyd gan Ffion Heledd Gruffudd ac a gyhoeddwyd gan wasg Y Lolfa: Gwnewch y Pethau Bychain. Mae’n llyfr sy’n llawn ‘syniadau’ a ‘chynghorion’ er mwyn hybu Cymru a’r Gymraeg.

Yn y rhagair i’r gyfrol mae’r dyfarnwr rygbi Nigel Owens yn gobeithio bod y cynnwys yn ‘rhoi hyder i (ni) ddechre sgyrsiau a gwneud pob math o bethe bach’ dros yr iaith ... ‘a pheidio gofidio gormod beth ma pobol erill yn ddweud’!

Rhyw ben bod diwrnod dwi’n cyfarfod pobol sy’n dysgu Cymraeg ac wrth eu boddau’n gwneud hynny. Yma yn ardal Aberystwyth mae cyrsiau dysgu Cymraeg gan y Brifysgol a’r awdurdod lleol a nifer yn mwynhau’r profiad o gyfarfod a chyd ddysgu.

Efallai bod rhai’n teimlo nad oes amser ganddynt i fynychu cyrsiau felly na phoener! Mae cwrs ‘Say Something in Welsh’ yn adnodd cwbl wych a’r wefan yn sicr o ysbrydoli. Ewch draw yno i weld bod yna ddysgwyr Cymraeg ym mhob cornel o’r byd. Mae cwrs Cymraeg ‘DuoLingo’ hefyd yn gwrs eithriadol o boblogaidd.

Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun diddorol ble mae modd ‘mabwysiadu dysgwr’. Syniad yw hwn gan Nicky Roberts, sy’n byw yma yn Aberystwyth, ac mae wedi bod yn ddiddorol cyfarfod pobl sydd wedi cofleidio’r iaith a chael gwybod ganddynt fel mae’r iaith wedi cyfoethogi eu bywydau.

Ceir manylion am y cynllun ar wefan ‘Defnyddiwch eich Cymraeg’ ble mae syniadau gwych ar sut i sicrhau bod y Gymraeg yn weledol a’n bod yn manteisio ar bob cyfle i ddefnyddio’r iaith.

Anogwch siopau i gael arwyddion dwyieithog, i wneud yn siŵr bod cerddoriaeth i’w glywed yn y Gymraeg yn ogystal â Saesneg - cyfarchwch yn y Gymraeg yn gyntaf bob tro, diolchwch yn y Gymraeg!

Rhaid i hyn ddigwydd er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 - rhan o weledigaeth Llywodraeth Cymru mewn ymateb i her Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae’n ffigwr uchelgeisiol ond mae’n ffigwr cyraeddadwy.

Mae’n allweddol ein bod yn sicrhau nad yw’r weledigaeth yn eiddo Llywodraeth Cymru yn unig – mae cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr yn gyfrifoldeb ar bob un ohonom. Os ydym ni am i’r iaith Gymraeg oroesi a ffynnu yna mae’n rhaid i ni gofleidio’r cyfrifoldeb hwnnw dros yr iaith.

Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn gyfle gwych i wneud hynny mewn ffordd fywiog, ymarferol, creadigol, llawn hwyl!